1. Ana Sayfa
 2. KVKK Hakkında Aydınlatma Metni

KVKK Hakkında Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu “Gizlilik Politikası” (bundan böyle Politika olarak anılacaktır), “https://www.youthprojectsgroup.com” (bundan böyle web sitemiz olarak anılacaktır) web sitesini ziyaret ettiğinizde, kullanıcı bilgilerinin nasıl toplandığını ve ne amaçla kullanıldığını bildirmek amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcılarımız veri ayarlarını değiştirmedikçe uygulanan veri toplama politikasını kabul etmiş sayılırlar.  Eğer Politika maddelerinden herhangi birini kabul etmiyorsanız, lütfen web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçin ya da web sitesinden ayrılın. Youth Projects Group olarak, Politikamızda yer alan maddeleri değiştirme ya da feshetme hakkımızın saklı olduğunu bildirmek isteriz.

Amaç

Youth Projects Group olarak, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, tüm gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Üyelerimizin, internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilerimizin, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Korunması

Youth Projects Group web sitesi olarak sizden; web sitemiz üzerinde sörf yaparken ya da web sitemize üye olurken birtakım kişisel bilgileri talep etmekteyiz. Bu bilgileri üçüncü taraf kaynaklarla paylaşmayacağımızı taahhüt eder, bilgilerin gizlilik ilkelerimizce korunduğunu belirtmek isteriz. Bu sebepten ötürü, web sitemiz üzerinden girdiğiniz bilgileri büyük bir hassasiyetle korumakta ve gerekli durumlarda işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak koşulu ile kullanılacaktır. Bu durumlara ek olarak Youth Projects Group, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVVK”) yer alan tüm sorumluluklara uymayı taahhüt etmektedir.

Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz.

Toplanan Verilerin İşlenmesi

Youth Projects Group olarak, web sitemize üye olurken; isim, soyisim, e-posta ve şifre gibi bilgiler talep etmekteyiz. Bu bilgiler, sitemize üye olmanız açısından gerekli olup sadece üyelik amacıyla kullanılmaktadır. Bilgilerinizin üçüncü bir tarafla paylaşılması ya da farklı bir amaçla işlenmesi söz konusu değildir.

IP adresiniz, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarlar Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan doğan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirme nedeniyle toplanır ve en az 1 yıl süreyle saklanır. Bu süre zarfında verileriniz sunucularda depolanmaktadır. Yasal olarak gerekli olduğu hususlarda, verileriniz güvenlik ekipleriyle paylaşılabilir durumdadır.

Kişisel Verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlemektedir.

Kişisel Veriler, KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişisel Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
 • Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Toplanan Verilerin Paylaşılması

Youth Projects Group olarak, çerezler veya diğer kişisel bilgiler, yasal mercilerin (mahkemeler, güvenlik güçleri vs.) talebi doğrultusunda paylaşılmaktadır. Farklı bir üçüncü tarafın talep ettiği kişisel bilgileriniz, hukuki olarak paylaşılması zorunlu olmadığı sürece gizlilik Politikasına dayanarak gizli tutulmaktadır ve paylaşılmamaktadır.

Toplanan Verilerin Silinmesi veya Değiştirilmesi

Ziyaretiniz sırasında toplanan bilgiler dışında üye olurken girdiğiniz bilgiler web sitemizde üyeliğiniz boyunca saklanır. Bu husus dışında kullanıcı, hesabını sildiği ya da Politika maddelerini ihlal ettiği anda hesap bilgileri anonimleştirilmektedir. Ek olarak kullanıcıların talebi üzerine kişisel bilgiler sunuculardan silinmekte ya da değiştirilmektedir.  Youth Projects Group olarak, kişisel bilgilerinizi bu hususlar dışında değiştirme ya da silme hakkının saklı olduğunu belirtiriz.

Kullanıcı Hakları ve Yükümlülükleri

Politikanın 5. maddesinde yer alan bilgiler, kullanıcı hakları ve yükümlülüklerinden oluşmaktadır.

Kullanıcı Hakları

Youth Projects Group olarak, Politika içerisinde yer alan bu maddede kullanıcıların hangi haklara ve yükümlülüklere sahip olduğunu maddeler halinde listeledik. Kullanıcı, aşağıda yer alan maddelerdeki tüm haklara sahiptir ve dilediği an kullanabilir. Aynı zamanda aşağıda yer alan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Kullanıcı, web sitemizde, isteğe bağlı olarak:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kullanıcı Yükümlülükleri

Kullanıcılar, Politika maddeleri gereği;

 1. Politika maddelerine uymalı,
 2. Bu maddelerin zamanla değiştirilebileceğinin bilincinde olarak maddeleri zamanla kontrol etmeli,
 3. Yasal zorunluluklardan dolayı kullanıcı bilgilerinin güvenlik güçleriyle paylaşılabileceğini kabul etmelidir.
 4. Web sitemizde üyelik açmış olan kullanıcılar, yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur ve bu yazılarda yer alan telif hakkı ihlalleri sonucu açılabilecek davalarda “davalı” sıfatında olacaktır. Youth Projects Group, kullanıcıların yazdığı yazılardan sorumlu tutulamaz ve yazılarda yer alan tüm ifadeler, kullanıcının kendisine aittir.

Çerezler

Youth Projects Group olarak, sizlere daha iyi web sitesi deneyimi sunmak adına çerezleri kullanıyor ve işliyoruz. Çerezler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Çerezler, sizin bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece bilgisayarınızın üzerindeki çerez tanınıyor. Kişiye özgü veriler sizin onaylamanız koşuluyla çerezlere kaydediliyor, bu örneğin, kullanıcı ID´nizi ve şifrenizi tekrar girmemek için korumalı bir çevrimiçi erişiminden yararlandığınız zaman geçerli olabiliyor.

Tabii ki web sitemize çerezsiz de ulaşabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının çoğu çerezlerileri otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, tarayıcı ayarlarında *Çerez engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek isterseniz tarayıcı üreticinizin hazırladığı el kitapçığını okumanızı öneririz. Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş çerezleri her an silebilirsiniz. Ancak çerez kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir. Bu nedenle web sitemize giriş yaptığınız andan itibaren, çerezlerin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir. Ek olarak daha iyi reklam deneyimi sunmak adına da çerezlerden faydalandığımızı bilmenizi isteriz.

Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar

Youth Projects Group olarak; üçüncü taraf web site bağlantılarını sitemiz üzerinde paylaşma hakkına sahibiz. Bu nedenle, üçüncü taraf web sitelerinin bağlantısına tıkladığınız anda o siteye giriş yapmış olursunuz ve Politikada yer alan maddeler, üçüncü taraf web sitesine giriş yaptığınız için o sitede geçerli değildir. Lütfen giriş yaptığınız üçüncü taraf web sitesinin politikasını inceleyin.

Politika’nın İhlal Edilmesi

Kullanıcı, Politika maddelerinden birini ihlal ettiği anda, eğer bu ihlal kanıtlanırsa hesabı kapatılır. Kapatılan hesabın bilgileri ise anonimleştirilir. Eğer kullanıcı, farklı bir kullanıcının Politika maddelerini ihlal ettiğini fark ederse, kanıtlarla birlikte bizimle iletişime geçebilir. Web sitemiz üzerindeki herhangi bir modülün saldırıya uğraması, bir açığın keşfedilerek kullanılması ya da web sitemizin tümüyle saldırı altında olması durumunda, saldırıyı yapan ya da açığı kullanan üyeden maddi ve manevi olarak tazminat alma hakkına sahibiz.

Politika’nın Değiştirilmesi ve Güncellenmesi

Bu politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Youth Projects Group olarak, Politika içerisinde yer alan maddeleri zamanla değiştirme ya da feshetme hakkına sahibiz. Değiştirilen ya da eklenen maddelerin olması durumunda, kullanıcılara bu değişiklik haber edilmektedir. Eğer eklenen ya da değiştirilen maddelerden birinin kullanıcı tarafından ihlali kanıtlanırsa, 8. maddede yer alan prosedür aynen uygulanacaktır.